banner

Blog

Date :23/08/22

குறைந்த கருமுட்டை இருப்பு இருந்தாலும் கருவுறுதலை சாத்தியமாக்கலாம்!

குறைந்த கருமுட்டை இருப்பு இருந்தாலும் கருவுறுதலை சாத்தியமாக்கலாம்! நவீன யுகத்தில் குழந்தையின்மைக்கு உணவு பழக்கம், உடல் பருமன், மன அழுத்தம் போன்ற பல காரணிகள் இருப்பினும் மிக முக்கிய காரணமாக இருப்பது இந்த கருமுட்டை இருப

Read More

Date :13/07/22

WHAT CAUSES TUBAL BLOCK?

Sometimes it can be difficult to get pregnant. Fertilisation cannot happen unless a woman's egg makes contact with a man's sperm. However, in some circumstances, it simply isn't possible. One of the many possible causes is tubal block. The fallopian tubes are a connection between the uterus and ovaries. Your fallopian tube transports the egg that has been discharged from your ovary to your uterus.  Your ovary generally produces an egg once every month, and while the egg is moving via your fallopian tubes, sperm can fertilise it. If your fallopian tubes are blocked, conception cannot oc

Read More

Date :21/05/22

PRP(Platelet Rich Plasma) முறையில் செயற்கை கருத்தரிப்பு தொழில்நுட்பம்

முகவுரை :     மெல்லிய அல்லது சரியாக வளர்ச்சி அடையாத கருப்பை உட்சவ்வு அல்லது கருப்பை புறணியில் Platelet Rich Plasma(PTR) செல்களை நோயாளியின் ரத்தத்தில் இருந்து பிரித்து எடுத்து கருப்பைக்குள் உடசெலுத்தும் புதிய தொழில் நுட்ப முறை தற்க

Read More

Date :02/05/22

Low Sperm Count Motility Azospermia

Overcoming AzoospermiaAzoospermia is defined as a complete lack of sperm in the ejaculate, which affects roughly 1% of all males and 10% to 15% of infertile men. Both obstructive and non-obstructive factors can result in azoospermia. Non-obstructive AzoospermiaNon-obstructive azoospermia can be caused by hormonal imbalances or other disorders that affect spermatogenesis. This type of azoospermia can be caused by genetic abnormalities (such as Klinefelter Syndrome or Y chromosomal defects), or it can be obtained as a result of illness, trauma, cancer, or radiation. Men with Azoospermia were

Read More

Date :02/03/22

Why Repeated IVF Failure Happens?

As a woman, the studies say that women are most fertile between the ages of 20 and 30. The majority of women will have their first child at around this age and some might be lucky enough to conceive naturally without any fertility treatments required. However, for those who do need assistance in conceiving, IVF is an option that can help them achieve their dream of having children. Repeated Failure of IVF can be because of embryonic factors, oocyte or sperm, or uterine factors.Advanced maternal age is one of the common reasons as late marriage and delay in planning pregnancy have become ver

Read More

Date :19/02/20

Management of ovarian cancer during pregnancy

The nine months of pregnancy can be an exciting part of a woman’s life. However, this could become challenging if diagnosed with cancer. Cancer that begins in the ovaries is known as ovarian cancer. Usually, surgery and chemotherapy would help treat ovarian cancer. Signs Abdominal bloating or swelling Sudden weight loss Discomfort in the pelvic area Changes in bowel habits Urinating frequently Quickly feeling full while eating Fatigue Back pain Heartburn Ovarian tumor while pregnant Generally, the ovarian masses found during pregnancy are not considered to be ma

Read More

Date :11/12/19

Shelter the uterus

A laparoscopic hysterectomy is considered as a minimally invasive surgical procedure used to diagnose pelvic conditions, take biopsy samples, and to treat reproductive problems. The doctor will make small incisions near the belly button instead of larger cuts that are used for open surgery. A laparoscope is a thin, pliable surgical telescope with a camera at the end. Two or three small cuts are made near the lower abdomen and specialized instruments are inserted for the removal process.  Reasons to perform laparoscopic hysterectomy Mainly doctors would perform laparoscopic hysterectom

Read More

Date :22/10/19

Lifestyle Changes To Improve The Quality And Quantity of The Sperm

Healthy sperm plays a vital role in increasing the chances of conception. Usually, the quality and quantity of the sperm are considered to determine the healthiness of the sperm. The sperm quality is determined by the number of sperms present in the seminal discharge during single ejaculation. The quality of the sperm is determined by various factors like sperm motility, sperm morphology, and the defect rate. Even though there are different medical treatments available to increase sperm health, The first essential step to be considered is lifestyle alteration.  The various lifestyle modi

Read More

Date :02/09/19

How We At Guru Help Fight Azoospermia?

Studies show that 1 percent of all men in the general population have azoospermia or an absence of sperm in the ejaculate. Azoospermia is the reason for infertility among 1 in 15% of infertile men. However, thanks to modern technology and advanced medical treatments, which provide men with azoospermia the hope of conceiving a child.  Experts like Dr. Kalapana, a certified reproductive health care provider in association with Guru Multispecialty Hospital, Madurai, helps you to fight against azoospermia If you are struggling to conceive. With the help of treatments like surgery, sperm retr

Read More

Date :22/02/19

What Are The Different Male Fertility Tests?

The reasons for infertility are many and range from genetic causes to everyday stress. The inability to have children is not always a case of infertility of the woman. The most common causes for infertility in men are problems connected with the quantity and quality of sperms.  Male infertility tests How do you get to know if your sperms are normal and functional? Medical historyAt a male infertility clinic, the doctors will first go through your medical history and medical records and have a detailed discussion with you. After this, the doctor might ask you to do one or more male infe

Read More

Date :30/11/18

Different treatment options for female infertility (ART techniques)

There are a huge number of treatment options available to treat female infertility. With time technology is moving at a fast rate, thereby the treatment options are becoming more successful. Female infertility can be treated through different procedures. This completely depends on the nature of the problem and the medical history of the woman. Drugs, therapies and surgical process are prescribed to treat the root of the problem.   Reasons behind female infertility Before moving towards the treatment options, one must know what the general causes behind infertility are. PCOS, immunologi

Read More

Date :14/11/18

Why Is IVF Good? And It’s Other Benefits

In vitro fertilization (IVF) is an assisted reproductive technology (ART) generally referred to as IVF. This is the most widely implemented ART procedure and has helped countless couples to realize their dreams of parenthood. IVF works by using a combination of medicines and surgical procedures to help sperm fertilize an egg, and help the fertilized egg implantation in the uterus. Generally, IVF is a four-step process that consists of ovulation induction, egg retrieval, fertilization in a laboratory, and embryo transfer to the mother's uterus. Infertility, the failure to conceive by na

Read More

Date :04/08/18

Promote Healthy Pregnancy With A Healthy Diet And Exercise

A woman’s health is indispensable to the good health of her baby. It is needless to say that Pregnancy is the period that is nutritionally demanding for both mother and baby. Mothers who stay active and have a good frame of mind as well as following healthy diet together with essential prenatal care are less likely to have problems during pregnancy and more likely to successfully give birth to a healthy baby. All we’ve heard were stories about bad pregnancies, complications in conceiving, or how a child is an impediment in a woman’s life mostly if she is an employee who comm

Read More

Date :26/06/2018

Pregnancy Hospitality Center in Madurai

Pregnancy is a beautiful phase in every couple’s life. It is not only special for the parents to be but also to the entire family. Everyone eagerly waits for the little one, who brings a season of joy and celebrations. Care is needed not only after the delivery but also during pregnancy i.e. during nine months when a woman is conceiving. A woman undergoes physical as well as emotional changes when she is pregnant and these changes are very fast. What she feels during pregnancy affects both the baby and mother. So a mother needs everyone’s attention and cares to adapt to the change

Read More

Date :03/04/2018

Stay Away From Worries With Male Infertility Treatments

Having a baby or pregnancy is a most natural and overwhelming experience of any couple’s life but sometimes, it is not possible due to any type of problem in fertility process or reproductive part in any one of the partner. Male infertility is a condition that lowers the chances of a male to make his female partner pregnant. Generally, it relies on the quality and quantity of the sperm. There are no visible symptoms of male infertility, only medical tests are revealed about infertility. Infertility is a common problem in males and females. Guru Infertility centre is a well-known fertilit

Read More

Enquiry

Our Doctor

doctor
Dr.B.Kalpana

M.D(O&G) FNB(Reproductive Medicine), FICOG

Read More

Achievements

achievements achievements achievements achievements achievements achievements
Read More

News & Events

news-events

Dr.B.Kalpana with Triplet and Twin ICSI Babies born in Guru Hospital, Madurai

news-events

Dr.Kalpana with 9 ISCI babies born on a single day at Guru Hospital

news-events

Dr.Kalpana with 15 ISCI babies born on a single day at Guru Hospital

news-events

Dr.B.Kalpana at European Society of Reproductive Medicine Conference at Switzerland.

Read More

Call Us